Từ điển Dict9
EV

tiger-lily Tiếng Anh là gì?

ENtiger-lily
Danh từ
(thực vật)
cây hoa loa kèn đốm