Từ điển Dict9
EV

til Tiếng Anh là gì?

ENtil
Danh từ
(thực vật) vừng, mè