Từ điển Dict9
EV

tilbury Tiếng Anh là gì?

ENtilbury
Danh từ
(sử) xe tibơri (xe ngựa hai bánh mui trần)