Từ điển Dict9
EV

timbered Tiếng Anh là gì?

ENtimbered
Tính từ
xây cất bằng gỗ; có sườn gỗ (nhà)
trồng cây lấy gỗ (đất đai)