Từ điển Dict9
EV

timberman Tiếng Anh là gì?

ENtimberman
Danh từ số nhiều timbermen
thợ lâm trường