Từ điển Dict9
EV

time exposure Tiếng Anh là gì?

ENtime exposure
Danh từ
thời gian lộ sáng (máy ảnh)