Từ điển Dict9
EV

time warp Tiếng Anh là gì?

ENtime warp
Danh từ
sự vặn vẹo của thời gian khiến cho quá khứ hoặc tương lai trở thành hiện tại (trong truyện khoa học viễn tưởng)