Từ điển Dict9
EV

time-bill Tiếng Anh là gì?

ENtime-bill
Danh từ
bảng giờ (tàu)