Từ điển Dict9
EV

time-fuse Tiếng Anh là gì?

ENtime-fuse
Danh từ
ngòi cháy chậm, kíp nổ chậm