Từ điển Dict9
EV

time-lag Tiếng Anh là gì?

ENtime-lag
Danh từ
(cách viết khác lag)
khoảng thời gian giữa (hai sự kiện có liên quan chặt chẽ với nhau)
khoảng thời gian giữa ánh chớp và tiếng sấm