Từ điển Dict9
EV

time-lock Tiếng Anh là gì?

ENtime-lock
Danh từ
khoá hẹn giờ