Từ điển Dict9
EV

time-scale Tiếng Anh là gì?

ENtime-scale
Danh từ
thời gian diễn ra một loạt sự kiện; các giai đoạn kế tiếp nhau (của một quá trình ); một sự vận hành