Từ điển Dict9
EV

time-sharing Tiếng Anh là gì?

ENtime-sharing
Danh từ
sự phân chia thời gian (cho nhiều chương trình trên một máy điện toán; cho nhiều người được qua kỳ nghỉ riêng rẽ tại một ngôi nhà chung)