Từ điển Dict9
EV

time-signal Tiếng Anh là gì?

ENtime-signal
Danh từ
hiệu báo giờ (trên đài thu thanh, đài truyền hình)