Từ điển Dict9
EV

timelessly Tiếng Anh là gì?

ENtimelessly
Phó từ
[một cách] bất tận, [một cách] muôn thuở