Từ điển Dict9
EV

timeproof Tiếng Anh là gì?

ENtimeproof
Tính từ
lâu dài; lâu bền; dài hạn; sống lâu