Từ điển Dict9
EV

timework Tiếng Anh là gì?

ENtimework
Danh từ
việc làm tính giờ