Từ điển Dict9
EV

timoneer Tiếng Anh là gì?

ENtimoneer
Danh từ
người lái tàu; người cầm lái