Từ điển Dict9
EV

timorously Tiếng Anh là gì?

ENtimorously
Phó từ
[một cách] sợ sệt, [một cách] nhút nhát