Từ điển Dict9
EV

timorsome Tiếng Anh là gì?

ENtimorsome
Tính từ
(phương ngữ) xem timorous