Từ điển Dict9
EV

tin-can Tiếng Anh là gì?

ENtin-can
Danh từ
hộp (cá, thịt...)
pháo hạm; tàu săn tàu ngầm