Từ điển Dict9
EV

tinstuff Tiếng Anh là gì?

ENtinstuff
Danh từ
(địa lý) quặng thiếc