Từ điển Dict9
EV

tintinnabula Tiếng Anh là gì?

ENtintinnabula
số nhiều của tintinnabulum