Từ điển Dict9
EV

tintinnabulum Tiếng Anh là gì?

ENtintinnabulum
danh từ số nhiều tintinnabula