Từ điển Dict9
EV

tipper lorry Tiếng Anh là gì?

ENtipper lorry
Danh từ
(cách viết khác tipper truck)
xe ben