Từ điển Dict9
EV

tir Tiếng Anh là gì?

ENtir
(viết tắt của tiếng Pháp Transport International Routier)
vận tải đường bộ quốc tế