Từ điển Dict9
EV

tire-room Tiếng Anh là gì?

ENtire-room
Danh từ
phòng vệ sinh; phòng toa-lét