Từ điển Dict9
EV

tired out Tiếng Anh là gì?

ENtired out
Tính từ
hoàn toàn kiệt sức