Từ điển Dict9
EV

tiresomely Tiếng Anh là gì?

ENtiresomely
Phó từ
[một cách] buồn chán, [một cách] chán