Từ điển Dict9
EV

tirra-lirra Tiếng Anh là gì?

ENtirra-lirra
(tiếng tượng thanh) tra la la