Từ điển Dict9
EV

tissued Tiếng Anh là gì?

ENtissued
Tính từ
dệt; đan
giống vải