Từ điển Dict9
EV

titian Tiếng Anh là gì?

ENtitian
Tính từ
(tóc) màu hung bóng, hung sáng