Từ điển Dict9
EV

titillative Tiếng Anh là gì?

ENtitillative
Tính từ
kích thích; kích động