Từ điển Dict9
EV

titler Tiếng Anh là gì?

ENtitler
Danh từ
máy chụp dòng chữ đề; máy chụp tít
người quay phim chuyên chụp tít