Từ điển Dict9
EV

titubate Tiếng Anh là gì?

ENtitubate
Nội động từ
đi loạng choạng; đi ngất ngưởng
(cổ) ấp úng; ngắc ngứ; nói lắp bắp