Từ điển Dict9
EV

tmeses Tiếng Anh là gì?

ENtmeses
số nhiều của tmesis