Từ điển Dict9
EV

tnt Tiếng Anh là gì?

ENtnt
Danh từ
(Mỹ) (viết tắt của trinitrotoluene)
trinitrotoluene (một chất nổ mạnh)