Từ điển Dict9
EV

toad-eat Tiếng Anh là gì?

ENtoad-eat
Ngoại động từ
nịnh hót; bợ đỡ
ăm bám; ăn chực; ăn báo cô