Từ điển Dict9
EV

toadish Tiếng Anh là gì?

ENtoadish
Danh từ
(hiếm) thuộc cóc; giống cóc