Từ điển Dict9
EV

tobacco-cutter Tiếng Anh là gì?

ENtobacco-cutter
Danh từ
người thái thuốc lá
máy thái thuốc lá