Từ điển Dict9
EV

tobacco-smoke Tiếng Anh là gì?

ENtobacco-smoke
Danh từ
khói thuốc lá