Từ điển Dict9
EV

toby jug Tiếng Anh là gì?

ENtoby jug
Danh từ
bình đựng bia hình ông lão