Từ điển Dict9
EV

tofu Tiếng Anh là gì?

ENtofu
Danh từ
tàu hũ, đậu hũ, đậu phụ