Từ điển Dict9
EV

tolite Tiếng Anh là gì?

ENtolite
Danh từ
(quân đội) Tôlit; trinitrotoluen; thuốc nổ