Từ điển Dict9
EV

toll-bridge Tiếng Anh là gì?

ENtoll-bridge
Danh từ
cầu có thu lệ phí