Từ điển Dict9
EV

toll-house Tiếng Anh là gì?

ENtoll-house
Danh từ
phòng thu lệ phí cầu đường (dọc đường)