Từ điển Dict9
EV

tommy atkins Tiếng Anh là gì?

ENtommy atkins
Danh từ
(Tommy Atkins) lính Anh