Từ điển Dict9
EV

tomography Tiếng Anh là gì?

ENtomography
Danh từ
phương pháp rọi kiếng, chụp X quang các phần trong cơ thể, sự rọi kiếng, sự chụp X quang