Từ điển Dict9
EV

ton-up Tiếng Anh là gì?

ENton-up
Tính từ
lái xe ở tốc độ 100 dặm/giờ, lái xe ở tốc độ hơn 100 dặm/giờ