Từ điển Dict9
EV

tone-colour Tiếng Anh là gì?

ENtone-colour
Danh từ
âm sắc